Polityka prywatności

  1. Cele polityki, administrator danych.

  Polityka prywatności Wallbox Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Wallbox Polska) stanowi zbiór przyjętych zasad i sposobów postępowania w związku z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących norm prawa krajowego i europejskiego (UE), ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Uprzedzamy, że niniejsza Polityka może być od czasu do czasu zmieniana bądź aktualizowana. Wszelkie aktualizacje będą dokonywane w zgodzie z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa danych osobowych oraz obowiązującymi normami prawa. Zalecamy przeglądanie Polityki od czasu do czasu, aby na bieżąco śledzić dokonywane w niej zmiany. Zgodnie z RODO, Wallbox Polska jest administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Wallbox Polska pozostaje zatem podmiotem w pełni odpowiedzialnym za zapewnienie przetwarzanym danym osobowym bezpieczeństwa i ochrony przed ich niepożądanym wykorzystaniem. Obok administratora danych może pojawić się tak zwany podmiot przetwarzający. Taką osobą nazywać będziemy każdą osobę fizyczną lub prawną lub inny jeszcze podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora – Wallbox Polska.

  2. Przetwarzanie danych osobowych.

  Poprzez dane osobowe należy rozumieć informacje o osobie, pozwalające na jej zidentyfikowanie, choćby w sposób pośredni. Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub ich zestawach w sposób zarówno automatyczny (np. z użyciem programu komputerowego) jak nieautomatyczny (np. prowadzenie pisemnych rejestrów). Proszę pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych oznacza również ich zbieranie. Wallbox Polska przetwarza następujące dane osobowe:

  • nazwisko i imię
  • adres zamieszkania, siedziby i pobytu
  • numer ewidencyjny PESEL, numer NIP, numer REGON, seria i numer dowodu osobistego
  • numer rachunku bankowego
  • numer telefonu
  • adres e-mail

  W związku ze specyfiką świadczonych usług, Wallbox Polska nie przetwarza innych kategorii danych osobowych.

  3. Szczególnie chronione dane osobowe i dzieci.

  Wallbox Polska w ramach prowadzonej działalności nie zamierza przetwarzać żadnych szczególnie chronionych danych osobowych, do których zaliczamy dane takie jak: ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych. Nie zamierzamy również przetwarzać danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji tej osoby. Przetwarzanie takich danych osobowych nie jest celowe ani w żaden sposób zasadnione dla działalności prowadzonej przez Wallbox Polska. W sytuacjach w których przetwarzanie szczególnie chronionych danych osobowych stałoby się konieczne, Wallbox Polska stosować się będzie zawsze do jednej z następujących podstaw takiego działania:

  • obowiązku lub uprawnienia wynikającego z obowiązującego prawa
  • wykrycia lub zapobiegnięcia popełnieniu przestępstwa
  • ustalenia, dochodzenia i obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Wallbox Polska
  • zgody, udzielonej w sposób wyraźny przez osobę, której dane dotyczą

  4. Pozyskiwanie danych osobowych.

  Dane osobowe pozyskujemy wyłącznie bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, w
  następujący sposób:

  • w procesie zawierania oraz bieżącej obsługi umów zawieranych z naszymi pracownikami, współpracownikami, kooperantami oraz kontrahentami
  • w procesach rekrutacyjnych związanych z poszukiwaniem pracowników, współpracowników oraz kooperantów, jak również ustalaniem warunków ich zatrudnienia lub współpracy z nimi
  • przy kierowaniu do nas zapytań za pomocą środków porozumiewania się na odległość np. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej (e-mail)
  • przy obsłudze strony internetowej pod adresem www. wallboxpolska.pl, w związku z wykorzystaniem umieszczonego na niej formularza kontaktowego

  5. Cele przetwarzania danych osobowych.

  Państwa dane osobowe, które uzyskujemy m. in. przy zawieraniu umów oraz podczas ich wykonywania, przetwarzamy w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy
  • zapewnienia poprawności i ciągłości świadczenia usług
  • wystawiania i przyjmowania faktur oraz innych dokumentów księgowych
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk

  6. Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych.

  Przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się w zgodzie z obowiązującym prawem i zawsze w oparciu o prawnie zdefiniowaną podstawę przetwarzania danych osobowych, do których zaliczamy:

  • Zgodę osoby: Możemy przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to zgodę. Zgoda wskazuje również zakres przetwarzania danych poprzez określenie celów tego przetwarzania. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje konieczność zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez administratora objętych jej zakresem o ile dane te nie są przetwarzane również na innej podstawie.
  • Zawartą umowę: Dane osobowe są niezbędne m. in. dla zawarcia umowy (np. określenia stron umowy) oraz zapewnienia ciągłości świadczonych usług (np. bieżących kontaktów stron umowy oraz obsługi wzajemnych rozliczeń).
  • Obowiązek prawny: Obowiązujące normy prawne mogą nakładać na Wallbox Polska obowiązek przetwarzania danych osobowych w określonych celach przewidzianych w ustawach i innych aktach prawnych (np. na potrzeby wykrywania i ścigania przestępstw przez właściwe organy).
  • Prawnie uzasadnione interesy Wallbox Polska: Wallbox Polska przetwarza dane osobowe również wtedy, gdy pozwalają na to jej prawnie uzasadnione interesy wykorzystywane do prowadzenia, ochrony oraz promowania swojej działalności. Tutaj warto zaznaczyć, że możemy wykorzystywać tę podstawę jedynie w sytuacji, gdy nasze interesy są nadrzędne w stosunku do interesu i praw osób, których dane są przetwarzane (np. stwierdzenie, dochodzenie i obrona roszczeń, promocja marki, poszerzanie zakresu działalności).
  • Interes publiczny: Wallbox Polska nie wykonuje zadań realizowanych w interesie publicznym ani nie współuczestniczy w wykonywaniu władzy publicznej. Ta podstawa nie służy przetwarzaniu danych osobowych przez Wallbox Polska, niemniej informujemy o jej istnieniu.
  • Ochronę żywotnych interesów osoby: Wallbox Polska nie podejmuje działań służących ochronie żywotnych interesów osób fizycznych. Niemniej jednak w wypadku powstania szczególnej potrzeby wskazujemy na istnienie również takiej podstawy przetwarzania danych osobowych.

  Podsumowując powyższe, Wallbox Polska przetwarza dane osobowe przede wszystkim na podstawie
  zgody, umowy, obowiązków prawnych oraz prawnie uzasadnionych interesów.

  7. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane.

  Zgodnie z RODO, przysługują Państwu uprawnienia pozwalające na zwrócenie się do nas jako administratora danych z wnioskiem o:

  • udostępnienie przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych: Wallbox Polska obowiązana jest odpowiedzieć na pytania takie jak: jakie dane osobowe są przetwarzane? na jakiej podstawie? jakim celu?
  • dokonanie sprostowania danych osobowych, w wypadku zauważenia ich niepoprawności bądź innych braków: w wypadku zauważenia przez Państwa błędu lub innej niepoprawności w przetwarzanych przez Wallbox Polska danych, mają państwo prawo żądać dokonania stosownych zmian i poprawek. Wallbox Polska obowiązana jest do wykonania niezwłocznie takiej dyspozycji.
  • wycofanie zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, dana osoba może wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych. Od momentu odebrania oświadczenia o wycofaniu zgody, administrator danych traci prawo do przetwarzania danych osobowych, których zgoda dotyczyła. Raz jeszcze przypominamy, że skutek ten nastąpi wyłącznie w stosunku do danych przetwarzanych jedynie na podstawie zgody (np. może okazać się, że dane są przetwarzane również w związku z wykonywaniem umowy).
  • prawo do wniesienia sprzeciwu: Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje w dwóch sytuacjach:
   • gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora
   • gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
  • Wniesienie sprzeciwu sprawia, że administrator traci uprawnienie do przetwarzania danych w tym zakresie. Administrator może jednak dowodzić nadrzędności swoich interesów w przetwarzaniu danych wobec interesów i praw osoby, której dane dotyczą.
  • usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”): Każdy ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Niemniej jednak takie żądanie musi spełniać jeden z poniższych warunków:
   • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
   • przetwarzanie danych oparte było na zgodzie osoby, która następnie wycofała zgodę
   • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora, a administrator nie wykazał nadrzędności swoich interesów
   • przetwarzanie danych odbywało się w sposób niezgodny z prawem
   • usunięcie danych stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa.
  • ograniczenie przetwarzania: Należy przez to rozumieć oznaczenie danych osobowych, co do których w zależności od treści żądania wstrzymuje się przetwarzanie lub wstrzymuje się ich usunięcie. Uprawnienie to przysługuje, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą zakwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, lecz osoba nie chce, aby dane te usunięto,
   • administrator nie potrzebuje już danych, lecz są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
   • osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora – do czasu stwierdzenia czyje interesy pozostają nadrzędne
  • przeniesienie danych do innego administratora: W granicach określonych przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Wallbox Polska, abyśmy przekazali określone dane osobowe innemu administratorowi.
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego: Każda osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do wniesienia skargi do organu władzy publicznej – organu nadzorczego, wobec istniejących w jej przekonaniu nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez administratora

  8. Przekazywanie danych osobowych.

  Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez Wallbox Polska usług, jak również ze względu a szereg istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, które wspierają Wallbox Polska w wykonywanej działalności. Przede wszystkim do grona tego zaliczyć należy:

  • podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe oraz usługi doradztwa podatkowego
  • podmioty świadczące usługi administracyjne oraz związane z obsługą procesów rekrutacyjnych (HR)
  • kancelarie prawna świadczące dla nas usługi prawne

  9. Przekazywanie danych do innych państw i organizacji międzynarodowych:

  RODO wprowadza jednolitą politykę ochrony danych osobowych na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wallbox Polska nie zamierza przekazywać danych osobowych poza EOG, ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych. W wypadku zmiany okoliczności, przekazanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w oparciu o obowiązujące normy prawa, zaś osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane przed rozpoczęciem procesu przekazywania danych.

  10. Automatyczne podejmowanie decyzji.

  W ramach świadczonych przez nas usług nie są stosowane metody automatycznego podejmowania decyzji. Automatyczne podejmowanie decyzji polega na tym, że decyzje w sprawie wniosków zainteresowanych osób zapadają bez udziału człowieka, w oparciu o modele i algorytmy.

  11. Profilowanie oraz marketing bezpośredni.

  Wallbox Polska nie stosuje profilowania danych osobowych. O profilowaniu danych mówimy wtedy, gdy wykorzystujemy algorytmy czy modele matematyczne, by określać cechy, preferencje i przyszłe zachowania klientów.

  12. Strona internetowa Wallbox Polska (https://www.wallboxpolska.pl).

  1. Pliki „cookies”
   W ramach prowadzonej strony internetowej, Wallbox Polska nie wykorzystuje automatycznych mechanizmów służących do gromadzenia i przetwarzania informacji o sposobie korzystania użytkownika witryny www.wallboxpolska.pl, a w szczególności plików cookies („ciasteczka”).
  2. Czym są pliki „cookies”?
   Pliki „cookies” są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w
   urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Formularz Kontaktowy
   Przetwarzanie danych osobowych podanych nam za pośrednictwem formularza kontaktowego odbywa się na podstawie udzielanej przez Państwa zgody. Zgody tej potrzebujemy w celu obsługi
   procesu rekrutacyjnego, przygotowania dla Państwa oferty oraz podjęcia czynności przygotowawcze do zawarcia umowy. W chwili, gdy zacznie łączyć nas z Państwem umowa, podstawa danych podanych w formularzu ulegnie zmianie ze zgody na umowę. Bez tych danych świadczenie naszych usług stałoby się niemożliwe.

  13. Inspektor Ochrony Danych osobowych.

  Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, Wallbox Polska nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  14. Bezpieczeństwo, celowość i minimalizacja przetwarzania danych osobowych.

  Wallbox Polska przygotowała i wdrożyła właściwe środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym i ich ochronie przed licznymi zagrożeniami, między innymi: utratą, kradzieżą, zniszczeniem, nieautoryzowanym przetwarzaniem oraz innymi.
  Zastosowane przez nas środki przetwarzania danych służą zasadzie celowości przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze w określonym i znanym Państwu celu, a co więcej wyłączenie w takim celu. Zasadzie celowości wtóruje zasada minimalizacji przetwarzania danych nakazująca nam pozyskiwanie i przetwarzanie jedynie tych danych, które są niezbędne dla prowadzonej przez nas działalności.

  15. Retencja danych:

  Jako administrator danych osobowych podejmujemy wszystkie możliwe działania, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres, gdy istnieje potrzeba ich przetwarzania. Zazwyczaj dane będziemy przechowywać przez czas trwania umowy lub do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Może się zdarzyć, że okres przechowywania danych zostanie nam narzucony przez obowiązujące przepisy prawa. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia tego okresu w przypadkach konieczności ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz dla ustalenia, dochodzenia i
  obrony naszych praw.

  16. Dane kontaktowe.

  Wallbox Polska Sp. z o. o. we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich nr 2-4, 53-333 Wrocław
  e-mail: [email protected]

  Cenimy państwa prywatność
  Ustawienia ciastek
  Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Polityka prywatności.
  Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek
  Dostosuj ustawienia
  „Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
  Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
  Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
  Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
  Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

  Brak plików cookies.

  Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

  Brak plików cookies.

  Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek